Sieć wodociągowa

 

1. GOSPODARKA WODNA
    1.1 STRUKTURA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH
          1.1.1 DŁUGOŚĆ

Łączna długość eksploatowanych sieci i przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2018 r. - 608,88 km w tym:

- sieć wodociągowo rozdzielcza  - 460,79 km
- przyłącza wodociągowe  - 148,09 km

Ponadto w 2018 r. Spółka eksploatowała:
- sieć użyczoną (własność UM Sosnowiec) - 5,62 km
- w ramach posiadania samoistnego (własność UM Sosnowiec) - 11,07 km
- sieci wybudowane w ramach umów trójstronnych - 2,54 km

 

1.1.2 STRUKTURA MATERIAŁOWA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W LATACH 2016-2018

wod 20162018

1.1.3 WIEK PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

wod wiek przewodow

 

          1.1.4 POZIOM ZAKUPU WODY W LATACH 2016-2018

wod zakup

 

Główne ujęcia wody

1. UJĘCIA WODY

Miasto Sosnowiec nie posiada własnych ujęć wody. Całość wody w Sosnowcu kupowana jest z sieci magistralnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna (GPW S.A.), które jest producentem i hurtownikiem w zakresie dostawy wody na terenie całego Śląska. Przez teren miasta Sosnowca przebiegają magistrale wodociągowe GPW S.A., które połączone są z rozdzielczymi sieciami wodociągowymi Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna, co obrazuje poniższa mapka.

ujecia1 2017

Do miasta Sosnowca dociera woda ujmowana przez GPW S.A.:

 • z Kanału Centralnego "Piaskownia" w Jaworznie i uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Maczki w Sosnowcu.
 • ze zbiornika wody na rzece Wiśle w Goczałkowicach oraz ze zbiornika wody Czaniec na rzece Soła i uzdatniana w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW) Goczałkowice.

Największą ilość  wody - tj. około 67,5% potrzeb, pochodzi z ZUW Goczałkowice. Pozostałą część - około 32,5% potrzeb, miasto otrzymuje z SUW Maczki.
W przypadku wstrzymania dostawy wody z ZUW Goczałkowice lub SUW Maczki woda podawana jest awaryjnie z SUW Łazy czerpiącego wodę ze zbiornika wód podziemnych "Olkusz - Zawiercie" oraz SUW Będzin pobierającego wodę z rzeki Czarna Przemsza.
ZUW "Goczałkowice", SUW "Maczki" i SUW Będzin uzdatniają wody powierzchniowe. Natomiast SUW Łazy uzdatnia wody podziemne.

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna dokonują zakupu wody z magistral GPW S.A. na studniach zakupowych przedstawionych na poniższym schemacie:

ujecia2 2017

 

 

Kontrola jakości wody

Na terenie miasta Sosnowiec woda przesyłana w sieci wodociągowej spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (przekierowanie do tekstu rozporządzenia).

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem próby wody do analizy na stacjach uzdatniania wody oraz na studniach zakupowych pobiera w cyklu comiesięcznym producent wody, którym jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (GPW S.A.) Wyniki tych badań przekazywane są do Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna, które umieszczają je na stronie internetowej (przekierowanie do aktualnych badań z studni zakupowych).

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna jako dystrybutor na terenie miasta pobiera wodę do analizy na sieci rozdzielczej, a wyniki badań przekazuje do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sosnowcu, który pełni nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Analizy wody wodociągowej dla Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna wykonywane są przez akredytowane laboratoria Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach oraz JARS Sp. z o.o. w Mysłowicach.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sosnowcu w przypadku zgłoszeń ze strony mieszkańców miasta wykonuje analizy pobranych próbek we własnych laboratoriach.

Na podstawie pozyskanych informacji zarówno ze strony producenta, jak i dystrybutorów wody, a także z własnego laboratorium Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sosnowcu wydaje coroczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (przekierowanie do oceny za 2018 r.).

Eksploatacja Sieci Wodociągowej

 1. EKSPLOATACJA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH
     1.1 MONITORING PRZEPŁYWÓW I CIŚNIEŃ

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna prowadzi działania w kierunku utrzymania wysokiego poziomu jakości i niezawodności usług przez:

 1. optymalizację pracy sieci w zakresie ciśnienia wody dostarczanej do odbiorców na terenie miasta Sosnowca stosując zawory redukcyjne,
 2. zmniejszenie strat wody poprzez:
 • szybką lokalizację wycieków z wykorzystaniem posiadanych specjalistycznych urządzeń,
 • ciągłą i systematyczną zdalną kontrolę oraz analizę przepływów wody w sieci wodociągowej poprzez utworzenie i opomiarowanie:

-      33 głównych stref zasilania, dla których punktem monitorowania są studnie zakupowe wody od dostawcy hurtowego wody,

-      40 podstref wewnątrz głównych stref zasilania, dla których punktem monitorowania są studnie strefowe,

oraz:

-      23 istniejące strefy ciśnieniowych tj. sieci zasilane ze stacji hydroforowych,

-      22 największych odbiorców usług (zakłady mięsne, elektrociepłownie, szpitale, baseny, itp.)

-      11 studni reduktorowych

Mapka rozmieszczenia systemu monitoringu przepływu i ciśnienia na sieci wodociągowej eksploatowanej przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

wod schemat1

 Działania te przyczyniły się do obniżenia strat wody.

wod straty

    1.2 ZAKRES PRAC NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej oraz Dział Inwestycji i Remontów wykonują następujące czynności:

 1. obsługa zgłoszeń przekazywanych przez mieszkańców miasta do Dyspozytora w zakresie odpowiedzialności Spółki,
 2. usuwanie zgłaszanych do Spółki awarii wodociągowych,
 3. usuwanie awarii zlokalizowanych przez Zespół Pogotowia i Pomiarów przy pomocy specjalistycznego sprzętu,
 4. przeglądy zasuw i zaworów redukcyjnych,
 5. przeglądy hydrantów wraz z wykonaniem pomiarów wydajności,
 6. nasłuch sieci,
 7. korelacja sieci,
 8. pobory wody do badań laboratoryjnych,
 9. oznakowanie uzbrojenia sieci w terenie,
 10. czyszczenie sieci metodą hydropneumatyczną,
 11. pomiary geodezyjne sieci przyrządami geodezyjnymi opartymi na systemie GPS na potrzeby własne,
 12. odcięcia i wznowienia dostawy wody,
 13. wymiana odcinków sieci oraz przyłączy w zakresie prowadzonych remontów i inwestycji,
 14. włączenia nowych przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowych,
 15. wymiana wodomierzy głównych u odbiorców oraz strefowych na sieci,
 16. akcyjne dostarczanie wody beczkowozem do przewozu wody pitnej o pojemności 3m3, dostarczanie wody pitnej za pomocą zbiorników o pojemności 1m3,
 17. akcyjne dodatkowe chlorowanie sieci wodociągowej
 18. montaż kurtyn wodnych na ulicach miasta oraz na miejskich imprezach okolicznościowych,
 19. promowanie Spółki na miejskich imprezach okolicznościowych poprzez wydawanie wody sodowej z saturatora.

 

 

 

POSIADAMY I UCZESTNICZYMY W:

2014goldpl_h.png.jpgDYPLOM.jpgGazele_2012_RGB.pngfairplay.jpgfirma_roku.pngilac.pnglogo_iss-ewatus_rgb.jpgpca.png