Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Sosnowieckich Wodociągów S.A.

Rada Nadzorcza
Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna

z siedzibą
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna za dwa lata obrotowe trwające od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie pisemnego sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Niniejsze zaproszenie skierowane jest do podmiotów:


Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

 1. przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Zarządowi i Radzie Nadzorczej w terminie odpowiednio do 22.03.2019 r. (za 2018 rok) i do 20.03.2020 r. (za 2019 rok),
 2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego powinno zawierać ocenę prawidłowości:
  - ustalenia przychodów w podziale na stanowiące przychód podatkowy i nie stanowiące przychodu podatkowego,
  - ustalenia kosztów w podziale na stanowiące koszty uzyskania przychodów i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów,
  - ustalenia podstawy opodatkowania i wysokość należnego podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. uczestniczenie biegłego rewidenta w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników,
 4. przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu w formie tzw. listu intencyjnego informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,
 5. zachowanie w tajemnicy faktów, okoliczności i wszelkich informacji poznanych w związku z wykonywaniem badania sprawozdania finansowego pod rygorem skutku prawnego.

Oferty na badanie sprawozdania finansowego należy składać w sekretariacie Sosnowieckich Wodociągów SA lub przesłać na adres Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją na kopercie "Oferta na badanie sprawozdania finansowego Sosnowieckich Wodociągów SA". Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.
Oferty złożone po upływie terminu na ich przyjmowanie nie będą rozpatrywane.


Oferta powinna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON Oferenta,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny Oferenta, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. kopię wpisu do rejestru biegłych rewidentów dokonanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz kopię wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 4. oświadczenie Oferenta oraz członków zespołu wykonujących badanie o spełnianiu wymogów niezależności określonych w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 5. oferowaną cenę realizacji przedmiotu zamówienia, odrębnie za badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok i 2019 rok, cena powinna uwzględniać wszystkie składniki, a w szczególności:
  - badanie sprawozdania finansowego,
  - sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego,
  - dojazdy,
  - zakwaterowanie,
  - wyżywienie, itp.
 6. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 7. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania badania sprawozdania finansowego,
 8. wykaz doświadczenia tj. wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem zamieszczenia ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
 9. co najmniej 3 dokumenty  potwierdzające należyte wykonanie usług audytu w przedsiębiorstwach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i cieplnej, podpisane przez Zleceniodawcę tych usług wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Sosnowieckich Wodociągów  SA w dniu posiedzenia Rady Nadzorczej.


W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty występujące wspólnie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) należy załączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  
Z firmą audytorską, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.