Czwarty etap przebudowy oczyszczalni ścieków Radocha II

W latach 2005 - 2015 RPWiK Sosnowiec S.A. zrealizowała trzy etapy przebudowy oczyszczalni ścieków, które kosztowały 64 miliony złotych. Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II była i nadal jest prowadzona etapami - Dzięki dotychczas realizowanym działaniom inwestycyjnym udało się uzyskać wiele korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych m.in.:

  • zlikwidowano dwie lokalne sosnowieckie oczyszczalnie "Kazimierz" i "Porąbka", a ścieki zostały przekierowane do Oczyszczalni Ścieków Radocha II,
  • zwiększyła się ilość ścieków dopływających do Oczyszczalni Radocha II z ok. 30 000 m3/dobę do ok. 45 000 m3/d,
  • uzyskano wysoki poziom oczyszczania ścieków poprzez przystosowanie oczyszczalni do technologii wysokosprawnych nastawionych na usuwanie związków biogennych - azotu i fosforu,
  • zrealizowano hermetyzację obiektów technologicznych, które były najbardziej uciążliwe odorowo, powyższe uzyskano poprzez zabudowę szczelnych przekryć oraz biofiltrów, w których stopień usuwania zanieczyszczeń powietrza wynosi ponad 90 %,
  • usprawniono i poprawiono efektywność gospodarki osadowej w zakresie prowadzenia procesów przeróbki osadu oraz wykorzystania powstającego podczas procesu fermentacji biogazu,
  • obniżono zużycie wody sieciowej wykorzystywanej na cele technologiczne poprzez rozbudowę pompowni wody technologicznej,
  • wymieniono szereg urządzeń technologicznych na nowe, bardziej zaawansowane technicznie i charakteryzujące się mniejszym zużyciem energii elektrycznej lub bardziej efektywne niż wcześniej zabudowane (m.in. dmuchawy, pompy, prasy filtracyjno - taśmowe, kraty schodkowe, płuczkę piasku),
  • w 2015 roku uzyskano Koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii stając się jednocześnie wytwórcą energii elektrycznej,
  • obniżono koszty zakupu energii elektrycznej w energetyce zawodowej (zarówno po stronie sprzedaży jak i dystrybucji energii),"

- wylicza prezes Spółki, Magdalena Pochwalska, dodając jednocześnie, iż dzięki takim działaniom cena wody i ścieków dla mieszkańców Sosnowca jest nadal jedną z najniższych w regionie.

fot1

Przez najbliższe 18 miesięcy firma INSTAL Kraków S.A za 15 milionów złotych będzie realizować czwarty etap przebudowy oczyszczalni "Skupiamy się nad hermetyzacją kolejnych obiektów oczyszczalni, chodzi m.in. o przykrycie komór rozprężnych piaskownika wraz z zabudową biofiltra oraz hermetyzację pompowni ogólnospławnej z zabudową biofiltra. Wymienimy również najbardziej wyeksploatowane urządzenia i zabudujemy nową dwustanowiskową stację zlewną co pozwoli na zwiększenie ilości odbieranych ścieków przy jednoczesnym skróceniu czasu odbioru" - mówi Maciej Gryboś.