Cennik usług świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.

 

Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena netto Stawka VAT Cena brutto
 1. Uzgodnienia branżowe z naniesieniem zmian na mapie godzina 80,00 8% 86,40
 2. Uzgodnienia branżowe bez nanoszenia zmian na mapie godzina 54,00 8% 58,32
 3. Montaż wodomierza/podwodomierza1 usługa 150,00 23% 184,50
 4. Przeniesienie wodomierza   wg kosztorysu    
 5. Ponowne plombowanie wodomierza (w przypadku zawinionym przez Odbiorcę)   wg kosztorysu    
 6. Wykonanie odwodnienia studzienki wodomierzowej usługa 141,00 23% 173,43
 7. Nadzór specjalistyczny godzina 110,00 23% 135,30
 8. Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu usługa 148,00 23% 182,04
9. Najem stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem; w skład usługi wchodzą:
- montaż stojaka hydrantowego usługa 108,00 23% 132,84
- demontaż stojaka hydrantowego usługa 108,00 23% 132,84
- wynajem stojaka wraz z wodomierzem doba 2,00 23% 2,46
- zużycie wody wg wskazań wodomierza m3 wg obowiązującej taryfy 8%  
- kaucja za stojak wraz z wodomierzem2 usługa podawana indywidualnie    
 10. Przywrócenie dostawy wody usługa 300,00 8% 324,00
 11. Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego usługa 300,00 8% 324,00
 12. Zrzut ścieków do stacji zlewnej z podziałem na klasy ścieków3:
- klasa 1 m3 6,20 8% 6,70
- klasa 2 m3 10,97 8% 11,85
- klasa 3 m3 19,39 8% 20,94
- klasa 4 m3 34,30 8% 37,04
 13. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych m3 59,35 8% 64,10
 14. Usunięcie osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków m3 59,35 8% 64,10
 15. Inspekcja telewizyjna wraz z usługą udrożnienia kanalizacji (dotyczy nowych sieci):
- do średnicy Ø 200 mb 12,00 23% 14,76
- powyżej średnicy Ø 200 mb 10,00 23% 12,30
W przypadku sieci mocno zanieczyszczonych – indywidualna wycena plus koszt osadów
 16. Wykonanie przyłącza wodociągowego   wg kosztorysu    
 17. Usunięcie awarii wodociągowej   wg kosztorysu    
 18. Korelacja sieci   wg kosztorysu    
 19. Dostarczenie wody beczkowozem do przewozu wody pitnej   wg kosztorysu    
 20. Badania laboratoryjne   wg cennika badań laboratoryjnych    

 

Uwagi:

1 Cena usługi nie obejmuje kosztu wodomierza.

2 Warunkiem koniecznym użytkowania stojaka jest wpłacenie kaucji. Kaucja pobierana jest od odbiorcy przed wykonaniem usługi i podlega zwrotowi po jej zakończeniu (z ewentualnym potrąceniem kosztów likwidacji uszkodzeń lub kosztu stojaka w przypadku jego zaginięcia). Wysokość kaucji podawana jest każdorazowo przez Dział eksploatacji sieci wodociągowej w zależności od rodzaju stojaka i wodomierza.

3 Klasy ścieków wraz z parametrami

Klasa Zakresy maksymalnych dopuszczalnych wartości wskaźników

TSS

(g/L)

Zawiesina ogólna

(mg/L)

ChZTCr

(mg O2/L)

Fosfor ogólny

(mg P/L)

Azot amonowy

(mg N-NH4/L)

1 0,7 700 1200 18 100
2 2,0 2000 3500 50 250
3 6,0 6000 10000 150 600
4 17,0 17000 30000 450 1500

Do cen netto usług świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień publikacji obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać cennik usług w formacie PDF