Zamówienia publiczne

 

folderZAMÓWIENIA WEDŁUG USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 428 000 euro dla dostaw lub usług i 5 350 000 euro dla robót budowlanych


folderZAMÓWIENIA WEDŁUG REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 złotych lecz jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych


folderZAMÓWIENIA WEDŁUG ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza 10 000 złotych lecz jest mniejsza niż 130 000 złotych


folderREGULACJE Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych